.:Công ty cổ phần nhựa TânTiến:.
Tiếng Việt English

Quan Hệ Cổ Đông

Quan Hệ Cổ Đông
Tân Tiến Báo Cáo Thường Niên Năm 2017 21/06/18 04:46:22 PM
Nghị Quyết ĐHCĐ Thường Niên 2018 21/06/18 04:41:13 PM
Biên Bản ĐHCĐ Thường Niên 2018 21/06/18 04:35:00 PM
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 07/06/18 11:01:00 AM
Thông báo Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2018 07/06/18 10:43:40 AM
Báo cáo ban kiểm soát năm 2018 07/06/18 10:28:53 AM
Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch năm 2018 07/06/18 10:27:40 AM
Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và Kế hoạch năm 2018 07/06/18 09:25:00 AM
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 24/08/17 06:53:00 AM
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 24/08/17 06:53:00 AM
Nghị Quyết ĐHCĐ 2017 22/06/17 08:33:38 AM
Biên bản kiểm phiếu ĐHCĐ 2017 22/06/17 08:30:36 AM
Thông Báo ĐHCĐ Thường Niên Năm 2017 11/06/17 06:42:05 AM
Báo Cáo Kiểm Toán 2016 10/06/17 11:18:41 AM
Báo Cáo BKS Năm 2016 10/06/17 11:15:38 AM
Báo Cáo HĐQT Năm 2016 Và Kế Hoạch Năm 2017 10/06/17 11:12:35 AM
Báo Cáo BGD Tình Hình HĐSX Kinh Doanh 2016 Và Định Hướng Năm 2017 10/06/17 10:18:21 AM
Biên bản Đại Hội Cổ Đông năm 2016 15/06/16 04:27:49 PM
Nghị Quyết ĐHCĐ 2016 15/06/16 09:29:00 AM
Báo Cáo Kiểm Toán Năm 2015 10/06/16 04:23:42 AM
Báo Cáo Hoạt Động Của HĐQT 2015 và Kế Hoạch 2016 10/06/16 04:07:00 AM
Báo Cáo Ban Kiểm Soát 2015 10/06/16 03:38:20 AM
Báo Cáo của Ban Giám Đốc về tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 10/06/16 03:32:16 AM
Thông Báo Đại Hội Cổ Đông 2016 03/06/16 06:54:57 AM
Báo Cáo Hoạt Động Của HĐQT Năm 2014 và Định Hướng Năm 2015 27/06/15 09:09:15 AM
Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát Về Hoạt Động Kiểm Tra năm 2014 27/06/15 09:05:02 AM
Báo Cáo Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Năm 2014 và Kế Hoạch 2015 27/06/15 08:56:01 AM
Chương trình Đại Hội năm 2015 27/06/15 02:36:08 AM
Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 27/06/15 02:36:08 AM
Báo cáo của Ban Kiểm Soát về hoạt động kiểm tra năm 2014 27/06/15 02:36:08 AM
Báo Cáo Tài Chính 2014 22/06/15 05:10:00 PM
Thư mời Đại Hội Cổ Đông Năm 2015 21/06/15 04:57:47 AM
Thông Báo về việc thay đổi nhân sự trong Ban Tổng Giám Đốc 17/07/14 03:38:51 PM
Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014 07/07/14 11:50:58 AM
Báo cáo kiểm toán độc lập 07/07/14 11:44:02 AM
Báo cáo của Ban Kiểm Soát 30/06/14 02:36:08 AM
Điều Lệ sửa đổi Năm 2013 26/06/14 01:51:00 AM
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013 07/05/14 03:15:30 PM
Báo cáo thường nhiên năm 2013 07/07/13 11:39:03 AM
Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2013 27/06/13 05:12:04 PM
Top of Page