.:Công ty cổ phần nhựa TânTiến:.
Tiếng Việt English

Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa Tân Tiến được sửa đổi bổ sung lần thứ hai, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 27/7/2013. Căn cứ các kết quả biểu quyết của cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Tân Tiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 09/5/2014, tổ chức tại Nhà hàng hội nghị Phú Nhuận – 124 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Số : 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ                     TP.HCM, ngày 09 tháng 5 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN TIẾN

      - Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa Tân Tiến được sửa đổi bổ sung lần thứ hai, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 27/7/2013.

      - Căn cứ các kết quả biểu quyết của cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Tân Tiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 09/5/2014, tổ chức tại Nhà hàng hội nghị Phú Nhuận – 124 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014 của Tổng Giám đốc Công ty với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau :

*   Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 :

-   Tổng doanh thu                                :   182.990.710.190 đồng

-   Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN       :       3.252.538.783 đồng

-    Lợi nhuận sau thuế TNDN                 :       2.565.382.844 đồng

-   Tỷ lệ cổ tức                                      :       5%

-   Thu nhập bình quân của NLĐ            :       5.381.000 đ/người/tháng.

*   Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 :

-   Tổng doanh thu                                :   200.000.000.000 đồng

-   Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN       :       6.600.000.000 đồng

-   Lợi nhuận sau thuế TNDN                 :       5.140.000.000 đồng

-   Tỷ lệ cổ tức                                      :       7%

-   Thu nhập bình quân của NLĐ            :       5.500.000đ/người/tháng 

Điều 2 : Nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học TP.HCM (AISC).

Điều 3 : Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

Điều 4 : Nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban Kiểm soát Công ty.

Điều 5 : Nhất trí thông qua Tờ trình số 01/TT-HĐQT ngày 09/5/2014 của Hội đồng quản trị về việc : Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013 với các nội dung như sau : 

     5.1 Phương án phân phối lợi nhuận :    

                                                                                               

                                                                                                       Đơn vị tính: đồng VN

Stt

Chỉ tiêu

Số tiền

1

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2012 chuyển sang

1.006.948.752

2

Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2013

3.252.538.783

3

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp

687.155.939

4

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2013

2.565.382.844

5

Tổng số lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2012 và 2013

        3.572.331.596

6

Tỷ lệ cổ tức năm 2013

5%

7

Lợi nhuận dùng để chia cổ tức năm 2013 (92,68%)

        3.310.865.000

8

Trích lập các quỹ  (7,32%) :

           261.466.596

 

- Quỹ đầu tư phát triển

0

 

- Quỹ dự phòng tài chính

0

 

- Quỹ khen thưởng (3,66%)

          130.733.298

 

- Quỹ phúc lợi (3,66%)

130.733.298

                   

     5.2  Chia cổ tức năm 2013 :

-    Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức : ngày 29/4/2014.

-   Phương thức chi trả : bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

-   Thời gian chi trả : từ ngày 01/6/2014 – 30/6/2014.

Địa điểm nhận cổ tức bằng tiền mặt : Phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Nhựa Tân Tiến - số 27 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, Q.I, TP.HCM

Điều 6 : Nhất trí thông qua tờ trình số 02/TT-HĐQT ngày 09/5/2014 của Hội đồng quản trị về việc Lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014. Một số nội dung chính như sau :

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch Vụ Tin Học TP.HCM (AISC) sẽ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty cổ phần Nhựa Tân Tiến.

Trường hợp AISC không thể thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014, Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị được lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập khác trong danh sách các Công ty được Bộ Tài chính chấp thuận.

Điều 7 : Nhất trí thông qua tờ trình số 03/TT-HĐQT ngày 09/5/2014 của Hội đồng quản trị về việc : Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát. Một số nội dung chính như sau :

Tổng thù lao củaHội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã chi năm 2013 : 258.000.000 đ.

Tổng thù lao củaHội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được chi năm 2014 : 258.000.000 đ.

Điều 8 : Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết này.

Điều 9 : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Nhựa Tân Tiến đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông trực tiếp tham dự và đại diện được ủy quyền tham dự tại Đại hội tán thành, nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội.

 

                                                                                                                        TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

                                                                                                                                 CHỦ TỊCH HĐQT

 

                                                                                                                                  ĐÀO MỘNG LÂN

Nơi nhận :

 -  Các cổ đông Cty;

 -  UBCKNN;

 -  HĐQT, BKS, BĐH;

 -  CBTT trên Website Cty;

 -  Lưu.

Top of Page